Fölen  Fastighetsförmedling

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Vi hanterar alla kunder med sekretess och signerar även sekretessavtal vid anställning. Vi värnar om din integritet och är givetvis beredda att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG.Vi är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. När sker behandling av personuppgifter? Vi behandlar dina personuppgifter när du beställer våra tjänster eller produkter, när du söker kontakt med oss.

REGISTRERADE UPPGIFTER.När du som privatperson eller representant för ett företag  gör beställningar av våra tjänster registreras namn, adress, telefonnummer och mejladress. Vi registrerar de uppgifter som du väljer att lämna. Om du själv lämnar känslig information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER.De personuppgifter som du lämnar om dej eller ditt företag registreras i vårt kundregister och används för administration av den beställda tjänsten eller produkten. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av vårt tjänsteutbud.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER.Vid beställningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling , i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra beställningar som krävs för att fullfölja vårt uppdrag. I samtliga ovan nämnda situationer är vi personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.
KONTAKT.Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att mejla oss på katarina@folenredovisning.se eller ringa oss på 0528-309 30.

REGISTERUTDRAG OCH RÄTTELSER.Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss på melj katarina@folenredovisning.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.

SÄKERHET.Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.